Regulamin

Regulamin korzystania z Usług Kliniki Medycznej myMed.

Regulamin

DEFINICJE
1) Klient – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba mająca co najmniej 13 lat posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego. Zawiera (klient) on umowę ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu internetowego.
2) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3) Sklep internetowy – sklep prowadzony przez SHT z siedzibą w Warszawie, ul. Fontany 36 lok 2 , NIP 1180288309 REGON 012388064 Sklep jest dostępny pod adresem internetowym www.mymed.com.pl . Oferuje możliwość wykupienia usług medycznych, wizyt, zabiegów i towarów.
4) Zamówienie – w rozumieniu tego regulaminu dotyczy sprzedaży usług medycznych, zakupu wizyt, zabiegów, towarów przez stronę internetową sklepu www.mymed.com.pl Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Klienta.
5) Umowa zawarta na odległość – inaczej zakup produktu lub usługi przez Klienta od Sprzedawcy w ramach działalności Sklepu internetowego.
6) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
7) Produkt – w rozumieniu tego regulaminu jest to dostępna w ofercie Sklepu usługa lub produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Klienci Kliniki myMed są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z oferty Kliniki myMed oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sprzedaży produktów i usług znajdujących się w jego ofercie.
2) Sklep internetowy działający pod adresem www.mymed.com.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3) Klient i Sprzedawca są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
4) Złożenie Zamówienia wymaga od Klienta podania danych osobowych. Dane osobowe Klienta zostaną wykorzystane w celu realizacji Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
5) Zabiegi oraz wizyty będą wykonywane pod adresem:
ul. Wolność 2 Warszawa Wola kontakt: 573 010 000
6) Zabiegi oraz wizyty wykonywane są w godzinach otwarcia placówki za ceny, które widnieją na stronie Sklepu internetowego. Godziny otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub zdarzeń losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

ZASADY WYKONYWANIA I ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU
1) Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia obsługi i wykonania usługi – zabiegu kosmetycznego / medycznego:
– osobom pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających,
– w przypadku wystąpienia podejrzenia, iż osoba znajduje się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających,
– osobom zachowujących się wulgarnie / agresywnie / niestosownie wobec personelu bądź innych klientów kliniki,
– w przypadku przeciwwskazań do wykonania zabiegu,
– w przypadku spóźnienia Pacjenta na umówioną wizytę powyżej 10 minut. 

ZAMÓWIENIA
1) W celu złożenia zamówienia przez Sklep internetowy należy dokonać wyboru Produktu/usług na stronie internetowej Sklepu i złożyć elektroniczne zamówienie, wykonując czynności na podstawie wyświetlanych na stronie sklepu poleceń.
2) Złożenie zamówienia jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
3) Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą przez Klienta.
4) Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym ponosi za sobą obowiązek zapłaty.
5) Zapłata za zamówienie wykonywana jest przez Sklep internetowy w formie Przelewy24

CENY PRODUKTÓW
1) Ceny Produktów i usług zawarte na Stronie sklepu zawierają podatek VAT.
2) Ceny Produktów i usług są podane w polskich złotych.

ZADATKI NA USŁUGI Z ZAKRESU MEDYCYNY LUB KOSMETOLOGII

Zadatek ma charakter bezzwrotny. Ważność wpłaconego zadatku to 30 dni od daty jego wpłacenia.
W przypadku wykonania umowy ulega zaliczeniu na poczet świadczonej usługi.
Odwołanie wizyty z krótszym wyprzedzeniem niż 48h przed wyznaczonym terminem bądź spóźnieniem Pacjenta powyżej 10 minut na umówioną wizytę skutkuje utratą zadatku.
Odwołanie wizyty z większym wyprzedzeniem niż 48h nie jest podstawą do zwrotu wpłaconego zadatku. W podanej sytuacji Pacjent ma możliwość przepisania wizyty na inny termin. Pacjent zobowiązany jest do wybrania kolejnego terminu w nie dłuższym czasie niż 30 dni od daty powiadomienia rejestracji kliniki o rezygnacji z pierwszego terminu – po upływie tego czasu zadatek przepada.
W nagłych sytuacjach prosimy o bezzwłoczny kontakt z rejestracją kliniki.  
Klinika zastrzega sobie prawo do niewykonania zabiegu z zakresu medycyny estetycznej lub kosmetologii z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych. W takiej sytuacji Pacjent ma prawo do odebrania kwoty nie większej niż równowartość wpłaconego zadatku. 

UMAWIANIE WIZYT
1) Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby. Otrzymają Państwo od nas SMS 2 dni przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę, która się odbędzie.
2) Każde spóźnienie Pacjenta na umówioną wizytę powyżej 10 minut skutkuje utratą wizyty oraz wpłaconego na nią zadatku. W nagłych sytuacjach prosimy o pilny kontakt z recepcją i niezwłoczne poinformowanie o możliwym spóźnieniu na wizytę. 

PUNKTUALNE ROZPOCZYNANIE ZABIEGÓW
W Klinice myMed obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, zatem prosimy o punktualność.
1) W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, czas takiego opóźnienia to maksymalnie 10 minut. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100% ceny bądź anulowaniem wizyty bez zwrotu wpłaconego zadatku (decyzję podejmuje osoba koordynująca pracę lekarza). Spóźnienie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
2) W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 10 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu i utratą wpłaconego zadatku. Zabieg z pakietu w takiej sytuacji jest odpisywany od karnetu – przepada.
3) Ze względu na złożony charakter świadczonych usług, których czas trwania jest trudny do przewidzenia, Klinika zastrzega sobie prawo do możliwych opóźnień. Ten sam zabieg u różnych Pacjentów może różnić się pod względem czasu jego wykonywania, co może wpłynąć na opóźnienia. Opóźnienia mogą wynosić do 2 godzin od umówionej wizyty, o czym Pacjent będzie informowany drogą telefoniczną bądź poprzez wiadomość sms. Opóźnienie wizyty nie jest podstawą do zwrotu zadatku wpłaconego przez Pacjenta na poczet wizyty lekarskiej – w takim wypadku Pacjent może przenieść wizytę na inny termin. 

 

ODWOŁYWANIE WIZYT I NIEOBECNOŚĆ W UMÓWIONYM TERMINIE
1) W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Kliniki myMed nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
2) Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Klinice myMed.

 

KARNETY NA ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO ORAZ MEDYCYNĘ ESTETYCZNĄ
1) W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Kliniki myMed nie później niż 24h przed planowaną wizytą. W innym przypadku wizyta planowana przepada.
2) W razie rezygnacji z wykupionego pakietu – kwota wykorzystanego zabiegu/zabiegów liczona jest w cenie regularnej, a różnica zwrócona w formie vouchera do wykorzystania w klinice.
3) Termin ważności wykupionego pakietu to okres pół roku, liczony od daty wykupienia pakietu. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu.
4) Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła. Tylko i wyłącznie osoba, która wykupiła karnet może realizować zabiegi w ramach pakietu.
5) Klient ma prawo do przekazania własności pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej zgodzie osoby zarzadzającej kliniką. W takim przypadku należy zgłosić prośbę drogą mailową jak najszybciej przed upływem terminu ważności pakietu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) W przypadku produktu Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia wydania produktu.
2) W przypadku usługi Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia potwierdzenia zakupu usługi drogą mailową na podany przez Klienta adres mailowy.
3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy.
4) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy zwrócić produkt na adres podany przez Sprzedawcę.

REKLAMACJE
1) Reklamacje dotyczące produktów należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklepu internetowego: rejestracja@mymed.com.pl
2) Reklamacje dotyczące usług lub sposobu realizacji zabiegów są określone w karcie zabiegowej i świadomej zgodzie pacjenta na zabieg. Należy je składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklepu internetowego: rejestracja@mymed.com.pl
3) Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie elektronicznej.
4) Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

 

ZMIANY W REGULAMINIE
1) Klinika myMed zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2) Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu w regulamin, cennik usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
3) Wszystkie osoby przebywające w Klinice myMed zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
4) Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki myMed za przeprowadzony zabieg.
5) W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
6) Klinika nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
7)Klient posiadający Groupon może skorzystać tylko jeden raz z danej usługi, gdyż jest to oferta wyłącznie dla nowych klientów. Jeżeli klient wykupi Groupon na dany zabieg po raz drugi – usługa nie zostanie przez nas zrealizowana.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Umowy sprzedaży – zawierane przez Sklep internetowy – są zawierane w języku polskim.
2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Sklepu internetowego. Klient będzie powiadomiony o takich zmianach z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
4) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5) W sprawach zamówień i reklamacji Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu internetowego: rejestracja@mymed.com.pl

Adres Kliniki

ul. Wolność 2,

01-018 Warszawa

Płatności